zofia beszczyńska

| wersja polska | english version | version fran?žaise | versi??n espa??ola |

witam!

Moja pierwsza strona internetowa powsta??a w 2004 roku: za??o??y?? j─? i prowadzi?? mój przyjaciel mieszkaj─?cy w Pary??u, Krzysztof Jab??o??ski.
Z pocz─?tku mia??a by─? rodzajem wizytówki dla przyjació?? i znajomych, ale stopniowo zacz─???a rosn─?─? i wychodzi─? w ??wiat.
Musia??am j─? przeprowadzi─? do Warszawy i z pomoc─? specjalistów na miejscu, zaj─?─? si─? ni─? sama.
Z wielkim ??alem, bo podoba??a mi si─? i mia??am sentyment do tamtej pierwszej.
Na szcz─???cie Krzysztof zgodzi?? si─? na rozbudowanie swojej wersji i wszystkie zmiany.
Tak ??e teraz mam dwie strony w jednej: Krzysztofa, pocz─?tkow─?, i moj─?, która stale si─? tworzy. Najwa??niejsze, co on w niej wymy??li?? – koncepcja, kompozycja, uk??ad graficzny – zostaje niezmienione.
Chcia??abym, ??eby sta??a si─? miejscem spotka?? przyjació??: tych, którzy s─?, i tych, którzy b─?d─?.
Zapraszam!

Mój blog poetycki: zofiabeszczynska.wordpress.com.

Zofia Beszczy??ska

Autorem zdj─?cia jest Andrzej Bernat

Menu Zofi Beszczyńskiej: